card visit

Tìm hiểu về in danh thiếp

Tìm hiểu về in danh thiếp

Vì một lý do rất cơ bản danh thiếp muốn in với chất lượng tốt, thì doanh thiếp đó phải thông qua các giai đoạn như tách phim, tach bản kẽm mới tới giai đoạn in, vì thế danh thiếp